Fund Factsheets

กองทุนรวมทั่วไป | กองทุนรวม T+1

บลจ. กรุงไทย (มหาชน) (KTAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. กรุงศรี (KSAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. กสิกรไทย (KASSET)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. เกียรตินาคินภัทร (KKPAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ทหารไทย (TMBAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ทาลิส (TALISAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ทิสโก้ (TISCOASSET)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ธนชาต (TFUND)*
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. บัวหลวง (BBLAM)*
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. บางกอกแคปปิตอล (BCAP)*
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. พรินซิเพิล (PRINCIPAL)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ฟิลลิป (PAMC)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) (MANULIFE)*
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) (UOBAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. วรรณ (ONEAM)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. วี (WEASSET)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) (ABERDEEN)*
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน) (MFC)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์
บลจ. แอสเซท พลัส (ASSETFUND)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์