รายชื่อกองทุนใน Universe ของ odini

กองทุนใน Universe เป็นกองทุนรวมที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีแนวทางการบริหารและมีเงื่อนไขการลงทุนที่ตรงกับแนวทางการลงทุนของ odini ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบและคัดเลือกกองทุนรวมที่แนะนำสำหรับแต่ละประเภทสินทรัพย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ต่อไป

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • ASP-GDF
 • ASP-THEQ

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • ASP-S&P500

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • ASP-GOLD

BBL Asset Management Co., Ltd.*

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • BFIXED

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • BBASIC
 • BCAP
 • BKIND
 • BKA
 • BKA2
 • BKD
 • BTK
 • BTP

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • BGOLD

Kasikorn Asset Management Co. Ltd

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • K-CBOND
 • K-FIXED
 • K-FIXEDPLUS
 • K-PLAN1

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • K-PROP

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • K-EQUITY
 • K-SELECT
 • K-STAR-A(A)
 • K-STEQ
 • K-VALUE
 • RKF4

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • K-CHX
 • K-GEMO
 • K-SEMQ

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • K-GOLD

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • KFAFIX
 • KFMTFI
 • KFMTFI-D
 • KFSMUL

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • KFDNM-D
 • KFDYNAMIC
 • KFGROWTH-A
 • KFSDIV
 • KFSEQ-D
 • KFSEQ
 • KFTSTAR-A
 • KFVALUE

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • KF-EM
 • KF-HJPINDX
 • KF-HUSINDX

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • KF-HGOLD

Krungthai Asset Management PLC

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • KTFIX-1Y3Y
 • KTFIXPLUS-A

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • KT-PIF-A

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • KT-BRAIN-A
 • KTSF
 • KTSE
 • KTEF

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • KT-EMEQ-A

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • KT-GOLD

Land and Houses Fund Management Co.,LTD

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • LHDEBT-A

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • LHPROP-A
 • LHPROP-I
 • LHPROP-INFRA

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • LHGROWTH-A

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • LHEM-E

MFC Asset Management PLC

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • SMART

 

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • HI-DIV
 • M-Active
 • SSB

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • I-GOLD

One Asset Management Ltd

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • 1VAL-D
 • ONE-G

Phatra Asset Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • PHATRA ACT FIXED

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • PHATRA ACT EQ-A

Phillip Asset Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • PEQ

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • PGOLD

Principal Asset Management Co., Ltd

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • PRINCIPAL iFIXED-A

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • PRINCIPAL iPROP-A

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • PRINCIPAL TDIF-D

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • PRINCIPAL iGOLD-A

SCB Asset Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • SCBFP

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • SCBPINA

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • SCBDA
 • SCBDV
 • SCBMLTA
 • SCBPMO
 • SCBSE
 • SCBTEQ

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • SCBEMEQ
 • SCBEUEQ
 • SCBNK225
 • SCBS&P500

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • SCBGOLDH

TALIS ASSET MANAGEMENT

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • TLEQ

Thanachart Fund Management Co., Ltd.*

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • T-TSARN

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • T-PROPERTY
 • T-PropInfraFlex

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • T-EQUITY
 • T-NFPLUS
 • T-PPSD
 • T-Privilege

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • TGOLDBULLION-H

TISCO Asset Management Co., Ltd.

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • TCMEQF
 • TISCOEDF
 • TISCOEGF
 • TSF

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • TISCOJP
 • TISCOUS
 • TUSEQ-UH

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • TGOLD

TMB Asset Management Co. Ltd

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • TMBCB

 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • TMBPIPF

 

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

 • TMBCHEQ
 • TMBEAE
 • TMBEMEQ
 • TMBJE
 • TMBUS500

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • TMBGOLD
 • TMBGOLDS

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

กองทุนรวมตราสารหนี้

 • TFIF

 

กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ

 • KKF
 • KPLUS
 • KPLUS2
 • TEF-DIV
 • TEF
 • UOBSDF
 • VFOCUS-D

 

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

 • UOBSG – H

* บลจ. ที่ odini กำลังขออนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน