Vietnam Tag

  หากนึกถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนั้น ประเทศแรกๆ ที่นึกถึงคงจะเป็นเวียดนาม ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีนในปีที่ผ่านมา ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการบริโภคภายในประเทศและเป็นโรงงานของโลกในอนาคต   แล้วเมืองไหนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนาม odini พามาดู โฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิมที่เรียกกันว่าไซ่ง่อน ในเมืองนี้มีประชากรมากกว่า 9 ล้านคน   ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีทรัพยากรแรงงานมากที่สุดในประเทศ เมืองนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วย    หากกล่าวถึงปัจจัยส่งเสริมความน่าลงทุน นั้นคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ โดยช่วงปี 2016 - 2020 มีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 7.22% คิดเป็น 22.2%...

Read More