rebalance Tag

การลงทุนระยะยาวสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การมีแผนการลงทุนที่ดี แต่เป็นความสม่ำเสมอในการติดตามความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและสภาพของตลาด ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พอร์ตการลงทุนเป็นไปตามแผนก็คือ การทำ Rebalance   แม้การทำ Rebalance จะเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนะนำให้ทำอย่างสม่ำเสมอในการลงทุนระยะยาว แต่อุปสรรคสำคัญในการทำ rebalance ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพบก็คือ การทำ Rebalance เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากในเชิงปฏิบัติ ต้องมีวินัยในการติดตามความเคลื่อนไหวผลดำเนินการของพอร์ตการลงทุนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสภาพตลาด ต้องมีความรู้หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำในการทำ Rebalance ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องวิเคราะห์พอร์ตที่ลงทุนเพื่อคำนวณสัดส่วนสินทรัพย์ที่ต้องการปรับสมดุลด้วยตัวเอง ต้องดำเนินการซื้อหรือขายหน่วยการลงทุนตามสัดส่วนสินทรัพย์ที่ขาดหรือเกินด้วยตนเอง   ทำ Rebalance อย่างเหมาะสมด้วย Robo-advisor ได้อย่างไร   ความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่ Robo-advisor ให้เราได้ คือ การปรับสมดุลพอร์ตหรือสินทรัพย์ให้อัตโนมัติ หรือที่เราเรียกกันว่า...

Read More