Latest Past Events

odini BLACK Webinar – เศรษฐกิจโลกทรงอย่างแบด กองทุนไหนช่วยใจไม่ SAD?

Webinar via Zoom

งานสัมมนาได้จบลงแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของ odini ได้ ในครั้งต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ งานสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Exclusive เฉพาะลูกค้า odini BLACK | Ultimate Allocation เพื่อให้ท่านได้ทราบทิศทางของตลาดการเงิน และแนวโน้มการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน กำหนดการ กำหนดการ วัน: พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 17:00 – 18:00 น. สถานที่: Webinar ผ่าน Zoom เรากำลังพาคุณไปยังห้องสัมมนา กรุณารอสักครู่ Redirecting... ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการสัมมนา กรุณากดเข้าห้องสัมมนาผ่านปุ่มในอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 – 18:00 น. *หมายเหตุ กรุณาเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านปุ่มหรือช่องทางที่ได้รับจากอีเมล์ดังกล่าวเท่านั้นขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนากับ odini BLACK...

odini BLACK Webinar – ตัดสินใจอย่างไรกับตลาดที่ผันผวนในภาวะวิกฤตรอบด้าน

Webinar via Zoom

งานสัมมนาได้จบลงแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของ odini ได้ ในครั้งต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ งานสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Exclusive เฉพาะลูกค้า odini BLACK | Ultimate Allocation เพื่อให้ท่านได้ทราบทิศทางของตลาดการเงิน และแนวโน้มการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน กำหนดการ วัน: เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา: 14:00 – 15:30 น.สถานที่: Webinar ผ่าน Zoom เรากำลังพาคุณไปยังห้องสัมมนา กรุณารอสักครู่ Redirecting... ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการสัมมนา กรุณากดเข้าห้องสัมมนาผ่านปุ่มในอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 น. *หมายเหตุ กรุณาเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านปุ่มหรือช่องทางที่ได้รับจากอีเมล์ดังกล่าวเท่านั้น