ทุกการลงทุนของคุณ ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อ ผ่านแคมเปญ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน”

ทุกการลงทุนของคุณ ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อ ผ่านแคมเปญ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน”

odini ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาลงทุนกับ odini ผ่านแคมเปญ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” เพราะนอกจากแคมเปญนี้จะทำให้คุณได้ออมเงินผ่านกองทุนรวมแล้ว ยังช่วยให้เด็กขาดโอกาสอีกหลายคนได้เรียนหนังสือต่อจนจบ ม.6 อีกด้วย เนื่องจากเราจะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสผ่าน *มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการที่ odini จะช่วยสมทบเงินจำนวน 0.20% ของยอดเงินที่ลูกค้าทุกคนลงทุนผ่าน odini (คำนวณจากเงินลงทุนสุทธิของหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร) โดยโครงการนี้มีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2564 – 30 เม.ย. 2564 นี้ แค่เปิดบัญชีสำเร็จ และเริ่มลงทุนกับ odini คุณก็สามารถออมเงินได้ง่ายๆ พร้อมกับช่วยให้เด็กอีกหลายคน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่ออีกด้วย เปิดบัญชี และเริ่มลงทุน : odini.onelink.me/ymkV/e632ce31 * มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย Website : www.yuvabadhanafoundation.org เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. การบริจาคสมทบทุนเป็นมูลค่า 0.20% คำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมทุกพอร์ตการลงทุนที่ลูกค้าดำเนินการผ่าน odini ได้แก่ พอร์ตกองทุนรวมทั่วไป พอร์ตกองทุนรวม T+1 พอร์ตกองทุนรวม Ultimate Allocation และ Ultimate Equity (พอร์ตกองทุนรวม Ultimate Allocation และ Ultimate Equity เป็นบริการภายใต้ odini BLACK)
  2. เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึง เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ดำเนินการผ่าน odini เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออกหรือขายหน่วยลงทุนผ่านทุกช่องทาง และคำนวณรวมมูลค่าซื้อขายทุกพอร์ตการลงทุน
  3. เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก odini, เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับ ไม่รวมอยู่ในแคมเปญ
  4. การบริจาคสมทบทุนเป็นมูลค่า 0.20% ของเงินลงทุนสุทธิตามที่กำหนดในข้อ 1 จะบริจาคให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  5. เงินบริจาคสมทบนี้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเรียนต่อตามแนวทางการดำเนินการของมูลนิธิยุวพัฒน์
  6. เงินบริจาคภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด” จึงไม่สามารถออกหลักฐานการบริจาคให้แก่ลูกค้าในทุกกรณี
  7. การพิจารณาของ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : odiniapp Line : @odiniapp Tel   : +662 026 6222
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.