พัก(เงิน)ก่อน…ที่กองทุนรวม T+1

พัก(เงิน)ก่อน…ที่กองทุนรวม T+1

สำหรับเพื่อน ๆ บางคนที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นลงทุน หรือยังไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวความเสี่ยง

รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่มองหาช่องทางออมเงิน แทนการฝากออมทรัพย์


odini ขอแนะนำพอร์ตกองทุนรวม T+1 (Daily) หรือกองทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity/ Cash Management Fund) เพื่อเป็นที่ออมเงินหรือพักเงินไว้ก่อนที่จะนำไปลงทุนในพอร์ตอื่น


พอร์ต T+1 ถูกออกแบบมาเพื่อลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง โดย odini คัดเลือกจากผู้จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term Fixed Income Fund)


หากเพื่อนๆ ขายคืนกองทุน T+1 วันนี้ก่อนเวลา 10:00 น. จะได้รับเงินคืนภายในวันทำการถัดไป โดยที่ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


พอร์ต T+1 เหมาะสมกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออมหรือลงทุน แต่กลัวความเสี่ยงที่จะขาดทุน
  • ผู้ที่ต้องการพักเงินระยะสั้น และอยากได้สภาพคล่องสูง

odini ได้จัดพอร์ตพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วกับพอร์ต T+1 ที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าฝากออมทรัพย์ ในระดับความเสี่ยงต่ำ เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาทเช่นเคย โดย odini ได้กระจายความเสี่ยงลงทุนจำนวน 3 กองทุนแบบอัตโนมัติ ในช่วงนี้กองทุนที่ได้รับการคัดเลือกจาก Robo-advisor และ Investment Committee ได้แก่ K-CASH (กองทุนเปิดเค บริหารเงิน), KFCASH (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า) และ KFSPLUS (กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์)

 

กองทุนรวม T+1

 

 

K-CASH

 

KFCASH-A

 

KFSPLUS

 

ประเภทกองทุน

 

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

 

 

กองทุนรวมตลาดเงินเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

กองทุนรวมตราสารหนี้และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

นโยบายการลงทุน

 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน

 

 

กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน

 

 

ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV

 

 

ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน

 

 

กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน

 

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก... กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

 

หากเพื่อนๆ ชาวโอดีเนี่ยนคนใดต้องการลงทุนกองทุนรวม T+1 แล้ว สามารถซื้อผ่าน odiniapp ได้แล้ววันนี้

 

 

คลิก Download odini app ได้ที่นี้เลย https://odini.onelink.me/ymkV/e632ce31

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.